Reklam
Reklam
DGS | Dikey Geçiş Sınavı | DGS Puan Hesaplama | DGS Tercih Robotu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş,1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamış-tır. Üniversitemizde önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenci sayısı 4823,yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenci sayısı 1271’dir.

Çankaya Üniversitesi’nin öğretim dili Hukuk Fakültesi hariç İngilizcedir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler üniversite tarafından yapılan İngilizce sınavında başarılı olurlarsa ya da uluslararası geçerliliği olan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), FCE (First Certifcate in English), IELTS ( International English Language Testing Sysytem), CPE (Certifcate of Profciency in English), CAE (Certifca-te in Advanced English) gibi İngilizce dil yeterlik sınavla-rında, belirlenen puanları aldıklarını belgelerlerse Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf tutularak bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanırlar.

Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

KAMPÜS

Çankaya Üniversitesi’nin biri Balgat’ta, biri Eskişehir Yolu 29. km’de olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır. Her iki kampüste de modern beslenme kompleksleri ve son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar mevcuttur. Balgat Kampüsü’nde Hukuk ve Mimarlık Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri,  Eskişehir Yolu 29. km’de bulunan Merkez Kampüs’te ise Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Çankaya Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.

BURSLAR

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu Çankaya Üniversitesi’ni %25, %50 veya tam burslu olarak kazanan öğrencilerin bursları, öğrenci üniversiteden mezun olana kadar hiçbir koşulda kesilmemektedir.

Çankaya Üniversitesi’nde Verilen Burslar:

1-ÖSYS Yerleştirme Bursu

Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Çankaya Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir.

2-Üstün Başarı Bursu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan tam burslu programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan edilir. Her yıl 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksız olup, öğrencinin İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil, Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği ve her yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmediği sürece devam eder.

Yıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yıl sonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

3-Bilim Bursu

TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere tanınan bir burstur.

Bilim bursu karşılıksızdır ve İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece her yıl 9 ay süre ile verilir. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan edilir.

4-Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Üniversitemizin lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda Mütevelli Heyet Onayı ile burs verilebilmektedir.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilerimize yapılacak olan burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır.

İNDİRİMLER

Akademik Başarı İndirimi:

Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere normal öğrenim süresince karşılıksız verilir. İndirim miktarları, genel ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler için öğretim ücretinin %20′si, genel not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler için öğretim ücretinin %50′si kadardır.

Sporda Başarı İndirimi

Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazanan öğrencilere tanınan bir indirimdir.

Sporda başarı indirimi, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu indirim, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir.

Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi

Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olup, yeniden Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır.

Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur. Ancak kardeşlerden birinin mezuniyet dışında herhangi bir nedenle ayrılması durumunda bu indirim uygulanmaz.

Arı Okulları İndirimi

Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.

Çankaya Üniversitesi Personel Çocuğu İndirimi

Çankaya Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan akademik ve idari personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, Çankaya Üniversitesi’nin herhangi bir programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), öğrenim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilerimize yapılacak olan burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ

Yatay Geçiş: Öğrenciler, eşdeğer eğitim programı uygu-layan yükseköğretim kurumları ve kurum içindeki bölüm-lere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esas-larına İlişkin Yönetmelik” ve “Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvu-rabilirler. Hazırlık Sınıfına, Önlisans Programlarının ilk yarı-yılı ile son yarıyılına ve Lisans Programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için ayrıldığı bölümde bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.

Dikey Geçiş: Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Çankaya Üniversitesi’ndeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücreti; yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler.

Çift anadal yapan öğrenciler, mezun olduklarında okudukları bölümün yanı sıra, çift anadal yaptıkları bölümden de diploma alırlar.

ERASMUS

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine (3-12 ay arasında) diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Ajans tarafından finanse edilen mali desteği alma şansına sahip olurlar. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır. Erasmus Staj Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, Avrupa Birliği program ülkesinde faaliyet gösteren bölümleri ile ilgili bir firmada en az üç ay süren bir staj yapabilmektedirler.

Çankaya Üniversitesi’nin 16 Avrupa Birliği ülkesinden 35 Üniversite ile Erasmus ikili anlaşması bulunmaktadır.

FAKÜLTELER

Fen-Edebiyat Fakültesi

•İngiliz Dili ve Edebiyatı

•Matematik – Bilgisayar

•Mütercim – Tercümanlık(İngilizce)

•Psikoloji

Hukuk Fakültesi

•Hukuk
İktisadi ve İdari   Bilimler Fakültesi

•Bankacılık ve Finans

•İktisat

•İşletme

•Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

•Uluslararası Ticaret

Mühendislik Fakültesi        

•Bilgisayar Mühendisliği

•Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

•Endüstri Mühendisliği

•İnşaat Mühendisliği

•Makine Mühendisliği

•Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

•Mekatronik Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi  

•İç Mimarlık (Özel Yetenek Sınavı)

•Mimarlık

•Şehir ve Bölge Planlama

Çankaya Meslek Yüksek Okulu    

•Bankacılık ve Sigortacılık

•Dış Ticaret

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Adalet

Enstitüler

Fen-Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ADRES

Balgat Kampüsü

Öğretmenler Caddesi No: 14 06530 Balgat / ANKARA

Tel : 0312 284 45 00

Faks : 0312 286 40 78

Merkez Kampüs

Eskişehir Yolu 29.km, 06810 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 233 10 00

Faks: 0312 233 10 22

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ